Home -

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zwenkwielen.net

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Zwenkwielen.net: gevestigd te Beekenkampweg 29, 8085 BR te Doornspijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 57577064 handelend onder de naam Zwenkwielen.net.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Zwenkwielen.net de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van Zwenkwielen.net afneemt.
3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Zwenkwielen.net en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Zwenkwielen.net en klant van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van Zwenkwielen.net, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Zwenkwielen.net uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Zwenkwielen.net gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Zwenkwielen.net onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Zwenkwielen.net, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zwenkwielen.net in strijd mochten zijn met een dwingende
wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zwenkwielen.net vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6. Zwenkwielen.net behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van Zwenkwielen.net zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Zwenkwielen.net opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Zwenkwielen.net haar aanbieding baseert.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Zwenkwielen.net niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Zwenkwielen.net zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Zwenkwielen.net eerst dan tot stand nadat Zwenkwielen.net een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Zwenkwielen.net slechts, indien deze door Zwenkwielen.net schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen
schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
4. Zwenkwielen.net is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5. Herroepingsrecht

1. Bij aankoop van producten kan de consument een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Allprepare bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Allprepare verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 60 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Allprepare. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 60 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 6. Levering en termijnen

1. Indien Zwenkwielen.net informatie of instructies behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens, op de door Zwenkwielen.net aangegeven wijze, aan Zwenkwielen.net ter beschikking heeft gesteld.
2. Indien Zwenkwielen.net een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Zwenkwielen.net derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Zwenkwielen.net dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Zwenkwielen.net behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 7. Facturatie en betaling

1. Zwenkwielen.net is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Zwenkwielen.net aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Zwenkwielen.net en de verplichtingen van de wederpartij jegens Zwenkwielen.net onmiddellijk opeisbaar.
5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Zwenkwielen.net is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de
voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:
- AfterPay voor Nederlandse consumenten: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden
- AfterPay voor Belgische consumenten: https://www.afterpay.be/be/footer/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden
- AfterPay voor Nederlandse bedrijven: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/zakelijke-partners/betalingsvoorwaarden-zakelijk
8. Zwenkwielen.net biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay®. Indien je voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor jouw aankopen verschuldigde bedrag door Zwenkwielen.net overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze link: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden (voor Nederlandse consumenten) of https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/zakelijke-partners/betalingsvoorwaarden-zakelijk

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Zwenkwielen.net, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel vaneen aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
2. Voorts is Zwenkwielen.net gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Opdrachtgever wordt overgenomen;
e. de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
f. buiten toedoen van Zwenkwielen.net op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
3. Bedragen die Zwenkwielen.net vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Zwenkwielen.net reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan Zwenkwielen.net verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
4. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Zwenkwielen.net gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Zwenkwielen.net eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
5. Opdrachtgever kan, voor zover hij als consument kan worden aangemerkt, volgens geldend consumentenrecht het aangekochte product binnen de 60 dagen na levering zonder opgave van redenen voor retourzending aanmelden. Zwenkwielen.net is in zulks geval gehouden het gehele aankoopbedrag inclusief de in rekening gebrachte verzendkosten terug te betalen binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever zich heeft aangegeven van dit recht gebruik te maken. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de Opdrachtgever.
6. Het in het voorgaande lid bepaalde wordt niet toegepast op maatwerkleveringen dan wel op producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
7. Opdrachtgever dient de conform lid 5 van dit artikel te retourneren goederen binnen 60 dagen na de in dat lid bedoelde retourmelding in de macht van Zwenkwielen.net te brengen.
8. Zwenkwielen.net behoudt zich het recht voor de in het voorgaande lid bedoelde betaling op te schorten tot het moment dat het retour gezonden product daadwerkelijk is ontvangen.
9. Producten kunnen worden geretourneerd aan: Zwenkwielen.net Beekenkampweg 29 8085 BR Doornspijk

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien Zwenkwielen.net aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zwenkwielen.net aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Zwenkwielen.net kunnen worden toegerekend.
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
2. Zwenkwielen.net is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Zwenkwielen.net.

Artikel 10. Retentierecht

1. Zwenkwielen.net kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Zwenkwielen.net onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Zwenkwielen.net verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 11. Overmacht

1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Zwenkwielen.net voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende
inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Zwenkwielen.net als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Zwenkwielen.net onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Zwenkwielen.net in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Zwenkwielen.net uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
4. Indien Zwenkwielen.net bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12.

Conformiteit en garantie 1. Zwenkwielen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Zwenkwielen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door Zwenkwielen, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Zwenkwielen kan doen gelden. 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 werkdagen na levering aan Zwenkwielen schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 4. De garantietermijn van Zwenkwielen komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Zwenkwielen is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke
individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 5. De garantie geldt niet indien: a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Zwenkwielen en/of op de verpakking behandeld zijn; c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Zwenkwielen.net zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14. Gebreken en klachttermijn

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de Opdrachtgever binnen zestig (60) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan Zwenkwielen.net. Voor consumenten geldt een afwijkende termijn van 6 maanden na levering. Zwenkwielen.net zal ontvangen klachten binnen 60 dagen in behandeling nemen.
2. Indien een klacht gegrond is zal Zwenkwielen.net de werkzaamheden c.q. diensten alsnog verrichten respectievelijk leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Bij Zwenkwielen ingediende klachten worden binnen een termijn van 6 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Zwenkwielen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Zwenkwielen. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Zwenkwielen als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van de Zwenkwielen niet op, tenzij de Zwenkwielen schriftelijk anders aangeeft.
5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Zwenkwielen, zal de Zwenkwielen naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Zwenkwielen.net slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Zwenkwielen.net.

Artikel 16. Persoonsgegevens

2. Zwenkwielen.net verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

3. Op alle door Zwenkwielen.net gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
4. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Zwenkwielen.net, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Zwenkwielen.net met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Algemene Voorwaarden
Zwenkwielen.net

betaalmogelijkheden
  • Professionele kwaliteit, jarenlang rolcomfort
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Gratis bij u bezorgd v.a. 50.- anders 5.99
  • 60 dagen bedenktijd, ook zakelijk
  • Niet goed? Geld terug!